Az Aeropark decemberi nyereményjátékának szabályzata

1. Szervező

Jelen szabályzat a Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Szervező) Aeropark Facebook-oldalán megjelenő játékára vonatkozik.

2.Játék

A Játék időtartama: 2018. december 14. – 2018. december 18.

Eredményhirdetés: A kisorsolt nyertesek nevét 2018. december 22-én tesszük közzé

Ahhoz, hogy Játékos részt vehessen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerült felhívás szerint kell eljárnia:

A fenti időszakban megjelenik egy repüléssel kapcsolatos rejtvény az Aeropark Facebook-oldalán. A megfejtéseket a bejegyzések alatt hozzászólásban várjuk. Összesen 5 db páros Aeropark belépőt és 1 db 2 főre szóló reptérlátogatást sorsolunk ki azok között, akik helyes választ adtak a feladványra.

3.Játékosok

A Játékban a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Facebookon profillal rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt: az LKK vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: internetkapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/aeroparkbudapest/ oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

4. Nyeremények

Szervező a Játék során 6 db nyertest hirdet.

A nyertesekkel a Szervező felveszi a kapcsolatot Facebook üzenet formájában.

Amennyiben valamely nyertes bármilyen okból elveszíti jogosultságát a nyereményére, a Szervező fenntartja pótnyertes megnevezésének a jogát.

5. A nyertesek értesítése

A nyertesekkel a Szervező Facebook-üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

· a jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

6. A nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a Szervező a nyertessel Facebook-üzenetben egyezteti.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyertesnek nyereménye átvételéhez, beváltásához utaznia kell, ennek költsége a nyertest terheli.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékos adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra és a jogszabály által előírt kötelezettségei teljesítésére használja. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a https://www.facebook.com/aeroparkbudapest/ oldalon a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, hozzájárulását adja és feltétlenül beleegyik abba, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény elkészítéséhez, kézbesítéséhez és beváltásához nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail-cím) a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és felhasználja.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a Játék szervezője fenntartja magának.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Ennek a promóciónak nem szponzora, támogatója vagy adatkezelője a Facebook.